stockists

BRITISH COLOMBIA
 Arundel Studios,  Nanaimo 

 NOVA SCOTIA
Dots & Loops, Lunenburg

ONTARIO
White Elephant, Hamilton
OAG annex Gallery , Ottawa
TKVO, Toronto
Scout,  Toronto

QUEBEC
Ex-voto, Montreal

USA, California
Bespoke , Truckee